พรก.เวนคืนที่ดินเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูง โคราช

! พรก.เวนคืนที่ดินเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูง โคราชมี 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง สูงเนิน สีคิ้ว และปากช่อง โดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
.
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ถูกเวนคืนได้แก่ท้องที่ ตำบลพญาเย็น ตำบลกลางดง ตำบลปากช่อง ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง ตำบลคลองไผ่ ตำบลลาดบัวขาว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว ตำบลมะเกลือเก่า ตำบลเสมา ตำบลสูงเนิน ตำบลโคราช ตำบลกุดจิก ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ตำบลโคกกรวด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลปรุใหญ่ ตำบลหนองจะบก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
? ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ฎ.เวนคืนพื้นที่ 5 จังหวัด โคราช โดน อ.ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน เมืองนครราชสีมา เพื่อก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
.

ที่มา Korat : เมืองที่คุณสร้างได้

https://www.facebook.com/KoratForumSkyscrapercity

https://www.facebook.com/KoratForumSkyscrapercity/photos/a.605278249550818/5472780052800589/